Ви є тут

Силабус МОАА для юніорів

Українська
Силабус МОАА для юніорів

Загальні зауваження:

1. Передбачається, що учасники на достатньо високому рівні володіють змістом основних астрономічних понять, які будуть траплятися в теоретичних і практичних задачах.
2. Під час розв'язування завдань окрім необхідних базових понять з фізики та математики на рівні 10 класу фізико-математичних ліцеїв також учасники повинні володіти поняттями сферичної тригонометрії, логарифмічної та експоненціальної функцій.
3. Астрономічні програмні засоби можуть бути використані в практичних і спостережних задачах. Перелік програмних пакетів, які будуть використовуватися, учасникам має буде повідомлено не пізніше ніж за 2 місяці. Вибрані пакети програмного забезпечення мають бути переважно безкоштовними або недорогими, що дозволяє всім країнам легко отримати їх для практичних цілей. Бажано, щоб вибране програмне забезпечення могло працювати щонайменше на кількох операційних системах (Windows / Unix / GNU-Linux / Mac).
4. Концепції та явища, не включені до Силабусу, можуть використовуватися в питаннях, але в такому разі має бути надано достатньо інформації, щоб учасники без попередніх знань з цих тем не опинилися в невигідному становищі.
5. Складне обладнання для виконання практичних завдань, яке може бути незнайоме учасникам, не повинно бути ключовим під час розв'язування задачі. Якщо таке обладнання використовуються у задачах, необхідно надати достатньо інформації щодо його використання. У такому випадку учням слід надати можливість ознайомитися з таким обладнанням заздалегідь.
6. Оригінальні тексти задач повинні бути наведені в одиницях системи СІ, де це можливо. Очікується, що учасники будуть згадувати відповідні одиниці у своїх відповідях і повинні бути знайомі з ідеєю правильного округлення та вираження кінцевого результату(ів) і помилок(ів) правильною кількістю значущих цифр.
А) Теоретична частина
Символом (Q) поруч із деякими темами у списку позначають теми, для яких вимагається «тільки якісне розуміння». Кількісне обґрунтування/володіння цими темами не є обов’язковим.
Для учасників пропонується наступний перелік теоретичних тем.
Основи астрономії та астрофізики
Тема Деталізація
Небесна механіка Закони тяжіння Ньютона; закони Кеплера для кругових і некругових орбіт; еліпс, його основні точки, велика піввісь і мала піввісь, ексцентриситет. Рух планет, астероїдів, комет.
Межа Роша, барицентр, задача 2 тіл, точки Лагранжа
Електромагнітна теорія Електромагнітні хвилі; видиме світло; ефект Доплера.
Де яскраво, довжина хвилі видимого світла; закон зміщення Віна.
Електромагнітний спектр (радіо, ультрафіолетовий та рентгенівський діапазони)
Термодинаміка Ідеальний газ; рівняння стану; рівняння теплового балансу.
Спектроскопія та атомна фізика
Поглинання (Q) та випромінювання світла; спектри небесних об'єктів, (Q)
Координати та час
Тема Деталізація
Небесна сфера Сферична тригонометрія; небесні координати та їх застосування; рівнодення та сонцестояння; навколополярні зорі; сузір'я та зодіак.
Добовий рух світил; кульмінації; площини, прямі та визначні точки небесної сфери; горизонтальна система координат; екваторіальна система координат; висота полюса світу над горизонтом; добовий рух світил на різних широтах; висоти світил у кульмінаціях; навколополярні зорі, зорі, що сходять і заходять.
Поняття часу Сонячний час, зоряний час, юліанська дата, геліоцентрична юліанська дата, часовий пояс, універсальний час, місцевий середній час, різні визначення «року», рівняння часу; вимірювання часу; календар; основи вимірювання часу.
Зорі
Тема Деталізація
Властивості зір Методи визначення відстаней до зір; річний паралакс; випромінювання; світність і зоряна величина; визначення радіусів і мас; рух зір; періодичні та неперіодичні змінні зорі – загальна класифікація та властивості; цефеїди та співвідношення період-світність
Еволюція зір Утворення зір; діаграма Герцшпрунга-Рассела; зорі до головної послідовності; зорі головної послідовності; зорі після головної послідовності; наднові
планетарні туманності; кінцеві стадії еволюції зір
Зоряні системи
Тема Деталізація
Подвійні зорі Різні типи подвійних зір; визначення маси в подвійних зоряних системах; криві блиску та радіальної швидкості
затемнювальних подвійні системи,;доплерівські зсуви в подвійних системах; взаємодіючі подвійні системи; пекулярні подвійні системи.
Зоряні скупчення Класифікація та структура; визначення маси, віку, світності та відстані до зоряних скупчень
Наша Галактика Чумацький Шлях Будова і склад; обертання Галактики; супутники Чумацького Шляху (Q)
Галактики Класифікації за будовою, складом і активністю; визначення маси, світності та відстані; криві обертання Галактики; рух Сонця, загальні поняття про нашу Галактику; рух Сонячної системи в Галактиці.
Космологія
Тема Деталізація
Основи космології Розширення Всесвіту та закон Хаббла; скупчення галактик; Великий вибух (Q); Формула радіуса Шварцшильда;
Швидкість світла; Сходи Всесвіту; Дистанційні блоки; Загальні знання про будову Всесвіту; Основні одиниці вимірювання довжини від метра до гігапарсека.
Фундаментальні космічні науки
Тема Деталізація
Методи, що використовуються для виявлення екзопланет Методи пошуку екзопланет
Космонавтика Космічні швидкості. Форми орбіт; екліптична система координат; нахил орбіти, лінія вузлів; розрахунок швидкості руху в перицентрі та апоцентрі; визначення кругової орбіти; збурення в русі планет; приливні ефекти; визначення маси небесних тіл; елементарні розрахунки орбіт Землі до найближчих планет.
Дослідження космосу Траєкторії супутників і пересадки Гофмана; дослідження Сонячної системи людиною (Q); планетарні місії (Q); ефект рогатки
гравітації; космічні прилади (Q).
Прилади Основи геометричної оптики; око, як оптичний прилад; конструкція найпростіших засобів спостереження; рефрактор; рефлектор; фотоапарат; бінокль; побудова зображень в оптичних пристроях; кутове збільшення.